Placido Cherchi, s’ammentu de Gavino Sale

0

Cando l’apo connòschidu m’at impressionadu subitu. A boltas l’apo guasi timìdu… ma chenza lu timìre. Fit una sensatzione veramente strana a ìstare fiancu a fiancu a cust’omine; apo apidu fintzas invidia de Mariolina chi b’at vivìdu gai meda. Pariat de “incontrare l’ultimo di una stirpe quasi estinta” de cuddos òmines chi guasi non s’acciapant pius. Però at lassadu madrìghe e semene in modu pro chi si nde fettan àteros.

Sas primas boltas mi daiat s’impressione de faeddare cun una ispecie de astore; isse àiat cussa immagine… “il naso acquilino, il mento pronunciato” e sos ojos…. sos ojos non ti làssaiant in pasu. E si ìdiat chi ti vit bintrende intro s’oju. Ti bullunzaiat s’anima e da poi torraiat a nde èssire. Emotziones fortes… E puru cando nois l’abaidamus in sos videos, ca at làssadu cosas meda.. Deris in Casteddu est bennida una marea de zente, e zente meda at nadu: “ha lasciato un vuoto”. Ma custu pariat bènnidu dae un àteru mundu e nos at regaladu unu muntone de cosas, in videos, in iscritos ma massim’a tottu in custu comportamentu chi àiat isse; lineare, limpiu.

Dae custa terra cust’omine no s’at leadu nudda. No at cherfidu mai nudda. Custu at dadu, at dadu in continuatzione. Pariat una specie de “forza tellurica”. Distillaiat chimbemizza annos de istoria e produiat “gocce di sole, gocce di sapore” chi puru diluidu a milli, ancora profumaiant… Deo lu ringratzio a nòmene meu e a nòmene de totu su movimentu. Isse nos at cambiadu sos connotados. At sintetizadu gai meda.

Est unu “rapporto tra passato-remoto e futuro”, isse nos at fatu bìdere oe comente devimus procedere. B’at totu in cussos liberos suos. Como isse no est pius “il più profondo studioso di De Martino”, isse est Placido Cherchi, “colonna portante di pensiero e di azione”. Est unu òmine chi como tocat de l’ ìstudiare. Aiat una carateristica chi cando faeddaiat, ti ipnotizat, no t’annoiat, b’at passione, ti faghiat bolare comente bolaiat isse, comente un’astore e cando faeddaiat tue fisti frigadu, devisti aisetare fintzas a sa fine pro no perdere mancu unu bùtiu di “queste gocce di sole”.

Iscriende b’at problemas, no est de lègere Placido, est de ìstudiare. E no est chi custu andaiat a su mare e bidiat s’abba in superficie. No, custu fàlaiat in profundidade, veloce, rapido… A mie mi fàghiat bènnere s’attuddu; un capogiro concettuale, un’emozione. Fit una cosa veramente chi destaiat impressione. Deo penso chi custu òmine at a guidare a totus nois pro unu muntone de annos. Generatziones s’ant a formare ìgue. Deo creo chi custu òmine nos guidat. Si bidimus lughes fortes in su chelu, penso chi sient sos ojos suos chi nos siant abbaidende.

 E in custos silentzios paret torra cussu astore.. Boltas meda ìsbagliaio, pensaio chi àiat finidu de arrejonare, e invece isse fit decolladu, fit bolende e poi tòrraiat. Poi apo imparadu…

E un’ àtera cosa bos cherzo cunfessare: m’at imparadu a chimbantasett’annos chi un’omine si podet innamorare de un àteru òmine, deo fio oltre un’amicizia, fit un’innamoramentu… Como penso chi isse est torradu a bolare e chi nos guidet dae como a innanti a totus nois. Catzu! Comente nàraiat isse.

Gavino Sale 

Oschiri – 26 Settembre 2013

Share.

Leave A Reply