Su Majolu pro sa limba sarda

0

Comunicadu de imprenta subra sa denùntzia de s’Universidade de Tàtari contra s’ischirriadura de su sardu a opera de su guvernu italianu.

Cun piaghere, amus ischidu dae s’imprenta sa nova chi s’Universidade de Tàtari, cun una delìbera de su senadu acadèmicu, denùntziat s’ischirriadura posta in campu dae su guvernu italianu a istrobbu de sa limba sarda, chi non benit leada in cussideru commente limba dinna de èssere tutelada in sa matessi manera de su tedescu, frantzesu e islovenu.

Difatis unu provedimentu postu dae su guvernu in su decretu lege subra sa “Spending Review”, istabilit chi no ant a pònnere prus dirigentes iscolàsticos a tempus indeterminadu in sas iscolas chi tenent prus pacu de 600 iscritos. Dae custu provedimentu sunt escluidos su Sud-Tirol, Valle d’Aosta e sos zassos de limba islovena de su Friuli chi, sunt logos populados dae zente cun particularidade limbìstica e ant a bìere su nùmeru minimu de iscritos reduidu a 400. In Sardigna imbetze, mancari su sardu siat una limba tutelada dae sa lege 482 de su 1999, commente su tedescu, su frantzesu e s’islovenu, at a essere postu unu limite minimu che in su restu de s’istadu.

Su proite custa delìbera pro nois siat de importu mannu est chi paret chi si cumintzet a reconnòschere chi sa limba est fintzas un’aina de proposta polìtica e econòmica.

In virtude de su nostru èssere populu, cun istòria, cultura e limba (e de minorias limbìsticas commente sos àteros populos de Europa), depimus pretèndere chi su chi nos tocat segundu sas leges benzat respetadu e depimus gherrare in manera chi nos benzat reconnotu su diritu de ordinzare a piaghere nostru sas istitutziones iscolàsticas, universitàrias e sos caminos de formatzione, dande contu petzi a su populu nostru e leande in cussideru su balanzu e su zudu chi nde podet tènnere sa zente nostra.

Sunt giai colados paritzos meses cando amus presentadu a su Retore Attilio Mastino una dimanda inue, milli istudiantes de s’Universidade de Tàtari pedint chi benzant abertos duos cursos de laurea pro pesare mastros e professores chi potant insinzare su sardu e sa didàtica in custa limba in sas iscolas. A die de oe, no nos ant torradu resposta peruna e isperamus chi s’Universidade de Tàtari potat leare parte cun nois a sa chistione chi si est zustu pretèndere sa nostra ispetzialidade limbìstica pro costoire sos postos de traballu de dirigente iscolàsticu, est zustu galu de prus dare a sa limba nostra una dinnidade chi li deghet, reconnoschinde chi su sardu depet balanzare importàntzia chepare a s’italianu in totu sos zassos de sa vida pùblica in Sardigna, a cumintzare dae sas iscolas e sas universidades inue ant a bènnere a nàschere logos noos de traballu. Pro nois est de importu mannu chi s’Universidade si ponzat commente obietivu de base cussu de lòmpere a su perfetu bilinguismu tra italianu e sardu in tota sa Sardigna, ma fintzas sa paridade de sas àteras limbas faeddadas dae sos sardos (su tataresu, su gadduresu, s’aligheresu e su tabarchinu) in sas comunas inue benint impitadas. Ai custu bi podimus lòmpere a bellu a bellu, ma est fundamentale chi benzat reconnotu custu obietivu.

Su Sòtziu Su Majolu

Share.

Leave A Reply